Свободни работни места
Written by Администратор   
Monday, 15 October 2007

 П Р О Т О К О Л
Днес, на 17.12.2018г., от комисия, назначена със заповед №200/ 11.10.2018г. на Председателя на Районен съд – Кула в състав:
Председател: Дияна Дамянова – Цанкова, районен съдия в Районен съд -Кула и членове: Петя Петкова – адм.секретар и Мая Велкова – гл.счетоводител, се проведе вторият етап от конкурса за заемане на свободна щатна длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд – Кула.
Комисията, след проверка на правописните и компютърни умения на кандидатите и проведено събеседване със същите, класира кандидатите по следния начин:
1. Ирена Цветанова Борисова – с 27 точки.
2. Петя Симеонова Симеонова – с 22 точки.
3. Валя Пенкова Цанкова – с 20 точки.
4. Елеонора Цолова Микова – с 18 точки.
5. Албена Теофилова Милчева – със 17 точки.
6. Габриела Цветанова Нешева – с 14 точки.
Корнелия Велкова Иванова – с 14 точки.
Валя Иванова Декова – с 14 точки.
Протоколът от крайния резултат на конкурса да се публикува на интернет страницата на съда и да се съобщи на участниците в него в тридневен срок от днес, чрез залепване на таблото за съобщения на Районен съд - Кула.
Комисия:
Председател:
Членове: 1.
2.

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР.КУЛА

СЪОБЩЕНИЕ

          ВТОРИЯТ ЕТАП ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНА ЩАТНА ДЛЪЖНОСТ „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ В РАЙОНЕН СЪД – КУЛА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.12.2018Г. В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД – КУЛА ОТ 10,30 ЧАСА.

 

 

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ В РАЙОНЕН СЪД - КУЛА

 

 

         Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен деловодител“ в Районен съд – Кула, определена със заповед № 200/11.10.2018година на Председателя на Районен съд - Кула

ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса кандидатите:

 

 

                                               1.ИРЕНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА

                                               2.ГАБРИЕЛА ЦВЕТАНОВА НЕШЕВА

                                               3.АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА

                                               4.КОРНЕЛИЯ ВЕЛКОВА ИВАНОВА

                                               5.ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА

                                               6.ВАЛЯ ИВАНОВА ДЕКОВА

                                               7.ПЕТЯ СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

                                               8.ВАЛЯ ПЕНКОВА ЦАНКОВА

 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 07.12.2018година в 10.30 часа на втория етаж в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса.

 

 

 

 

 

                                              КОМИСИЯ:

                                              ДИЯНА ДАМЯНОВА - ЦАНКОВА

                                              ПЕТЯ ПЕТКОВА

                                              МАЯ ВЕЛКОВА

 

 

           

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Районен съд – Кула, на основание чл. 80, ал.1, т.1, чл. 343, ал.1  от ЗСВ, чл. 138 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, и в съответствие с разпоредбите на чл. 89 – 96 от КТ  и  заповед № 199/11.10.2018г. на  Председателят на Районен съд – Кула.

 

ОБЯВЯВА конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“.

 

Описание на основните професионални задължения и отговорности, за длъжността „Съдебен деловодител”:  Обработва и придвижва първоинстанционни дела, прилага, подрежда и номерира документите към делата, изготвя списъци, призовки, съобщения и уведомления на лицата за призоваване, изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото, следи за изтичане на процесуалните срокове и докладва на съдията докладчик, вписва данни по движението на делата ръчно и в автоматизираната деловодна програма, замества съдебните секретари при отсъствието им като влиза в съдебни заседания, води и оформя протоколи от тях, изпълнява и други дейности, указани в ПАС и възложени от административния секретар и председателя на съда.

 

Изисквания към кандидатите :

1.За заемане на длъжността може да кандидатства лице, което e български гражданин; е навършило пълнолетие; има средно образование; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; не са налице обстоятелствата по чл.137,ал.1 от ПАС, във вр. чл.107а КТ, притежава необходимите нравствени и професионални качества;

2.Минимални изисквания–средно образование.

3.Специфични изисквания-отлични машинописни, компютърни и организационни умения; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;отлични познания по общи деловодни техники и съвременни офис процедури;отлично познаване на съдебните документи и значението им за съдебната система, както и познания по приемане, предаване и съхраняване на съдебна документация; умения за работа с граждани;компютърна грамотност;  умения за изразяване на информация - писмено и устно;комуникативност, организираност,  самодисциплина и лоялност;способност за работа под напрежение; умения за работа в екип; мотивация за работа в съдебната система.

 

            Необходими  документи за длъжността „Съдебен деловодител“:

- заявление /по образец/; автобиография /европейски образец/; копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; копие от документите, удостоверяващи професионалния опит; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; медицинско удостоверение за липса на психическо заболяване – оригинал; декларация по чл.141, ал.2,т.1 от ПАС; декларация по чл.107а от КТ; други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност;

 

Начин на провеждане на конкурса –два етапа:

първи етап - по документи                      

втори етап –  практически изпит и събеседване

    първи етап: разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втория етап;           

    втори етап:  практически изпит, свързан с проверка на правописните и компютърни умения на кандидатите и събеседване с кандидатите;

Оценяването на кандидатите ще се извършва по точкова система.

 

Минималният размер на основната заплата за длъжностите „Съдебен деловодител”   – 621 лв. и минимален ранг за длъжността – V - ти, 25 лв.

 

Допълнителни условия:  първоначален договор се сключва със срок на изпитване в полза на работодателя.

 

            Място и срок за подаване на документите: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писменото заявление за участие в конкурса, необходимите документи и декларации в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата на адрес: Районен съд - Кула, ул. «Иван Кръстев» № 1, етаж втори, стая № 5 «Деловодство« , всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. срещу входящ номер.

 Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати се поставят на информационното табло на РС-Кула във фоайето на втория етаж в сградата на съда и се публикуват на интернет страницата на съда, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

 

Приложени документи

Заявление ,

Декларация по чл. 141, ал.2, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата,

Декларация по чл. 137, ал.1,от Правилника за администрацията на съдилищата

 

Last Updated ( Thursday, 20 December 2018 )