powered_by.png, 1 kB

Начало Новини Последно Свободни работни места
Свободни работни места PDF Печат Е-мейл
Автор Администратор   
15 October 2007

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Районен съд – Кула, на основание чл. 80, ал.1, т.1, чл. 343, ал.1  от ЗСВ, чл. 138 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, и в съответствие с разпоредбите на чл. 89 – 96 от КТ  и  заповед № 199/11.10.2018г. на  Председателят на Районен съд – Кула.

 

ОБЯВЯВА конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“.

 

Описание на основните професионални задължения и отговорности, за длъжността „Съдебен деловодител”:  Обработва и придвижва първоинстанционни дела, прилага, подрежда и номерира документите към делата, изготвя списъци, призовки, съобщения и уведомления на лицата за призоваване, изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото, следи за изтичане на процесуалните срокове и докладва на съдията докладчик, вписва данни по движението на делата ръчно и в автоматизираната деловодна програма, замества съдебните секретари при отсъствието им като влиза в съдебни заседания, води и оформя протоколи от тях, изпълнява и други дейности, указани в ПАС и възложени от административния секретар и председателя на съда.

 

Изисквания към кандидатите :

1.За заемане на длъжността може да кандидатства лице, което e български гражданин; е навършило пълнолетие; има средно образование; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; не са налице обстоятелствата по чл.137,ал.1 от ПАС, във вр. чл.107а КТ, притежава необходимите нравствени и професионални качества;

2.Минимални изисквания–средно образование.

3.Специфични изисквания-отлични машинописни, компютърни и организационни умения; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;отлични познания по общи деловодни техники и съвременни офис процедури;отлично познаване на съдебните документи и значението им за съдебната система, както и познания по приемане, предаване и съхраняване на съдебна документация; умения за работа с граждани;компютърна грамотност;  умения за изразяване на информация - писмено и устно;комуникативност, организираност,  самодисциплина и лоялност;способност за работа под напрежение; умения за работа в екип; мотивация за работа в съдебната система.

 

            Необходими  документи за длъжността „Съдебен деловодител“:

- заявление /по образец/; автобиография /европейски образец/; копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; копие от документите, удостоверяващи професионалния опит; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; медицинско удостоверение за липса на психическо заболяване – оригинал; декларация по чл.141, ал.2,т.1 от ПАС; декларация по чл.107а от КТ; други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност;

 

Начин на провеждане на конкурса –два етапа:

първи етап - по документи                      

втори етап –  практически изпит и събеседване

    първи етап: разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втория етап;           

    втори етап:  практически изпит, свързан с проверка на правописните и компютърни умения на кандидатите и събеседване с кандидатите;

Оценяването на кандидатите ще се извършва по точкова система.

 

Минималният размер на основната заплата за длъжностите „Съдебен деловодител”   – 621 лв. и минимален ранг за длъжността – V - ти, 25 лв.

 

Допълнителни условия:  първоначален договор се сключва със срок на изпитване в полза на работодателя.

 

            Място и срок за подаване на документите: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писменото заявление за участие в конкурса, необходимите документи и декларации в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата на адрес: Районен съд - Кула, ул. «Иван Кръстев» № 1, етаж втори, стая № 5 «Деловодство« , всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. срещу входящ номер.

 Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати се поставят на информационното табло на РС-Кула във фоайето на втория етаж в сградата на съда и се публикуват на интернет страницата на съда, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

 

Приложени документи

Заявление ,

Декларация по чл. 141, ал.2, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата,

Декларация по чл. 137, ал.1,от Правилника за администрацията на съдилищата

 

Последна промяна ( 15 October 2018 )
 
< Предишна   Следваща >
© 2018 Районен Съд - Кула
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.